บริการ SEM-EDS        เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ        การรับรองมาตรฐาน ISO       เครื่องมือ        ดาวน์โหลด        ตารางใช้เครื่อง

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

Add Line

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555

จุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมวัสดุ ควบคู่กับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ