บุคลากร

   Executive

รศ.ดิลก  ศรีประไพ | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
E-mail : dilok.sri@kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-9207

ผศ.อรจีรา เดี่ยววณิชย์ | หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
E-mail : onnjira.tha@kmutt.ac.th
Tel : 02-470-9217

รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ | หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
E-mail : surawut.chu@kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-9216

ผศ.ดร.สมโชค  สนธิแก้ว | หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
E-mail : somchoke.son@kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-9205

  Faculty

  Staff

นางกรกนก  แตงอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวปิยมาศ  อ่วมเกิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปกฉัตร  นพพันธ์
นายช่างเทคนิค

นายชัยชนะ   ตะเภาทอง
นายช่างเทคนิค

นายชัยณรงค์ ขวัญยืน
ผู้ช่วยนายช่างเทคนิค