นางกรกนก แตงอ่อน


นางกรกนก  แตงอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โทร 0-2470-9219
โทรสาร 0-2872-9080
kanakon.uam@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ  (การจัดการ)