ผศ.จิราพร ศรีประเสริฐ


ผศ.จิราพร ศรีประเสริฐ
นักวิจัย
โทร 0-2470-9210
โทรสาร 0-2872-9080
jiraporn.sri@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องมือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานวิจัยที่สนใจ

  • Metal Forming Technology
  • Tribology
  • Surface coating

กิจกรรมด้านงานสอน

  • Metrology
  • Engineering Drawing