ผศ.ดร.จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกูล


ผศ.ดร.จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกูล
อาจารย์
โทร 0-2470-9357
โทรสาร 0-2872-9080
chiraporn.aue@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D. in Ceramic & Materials Science & Engineering     Rutgers University 2006

ปริญญาโท 
วท.ม. เทคโนโลยีเซรามิกส์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
M.Sc. in Ceramic & Materials Science & Engineering     Rutgers University 2004

ปริญญาตรี 
วท.บ.  วัสดุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

 • Ceramics and Glasses
 • Materials Characterization
 • Engineering Materials
 • Selected Topic : Nanostructured Materials
 • Advanced Materials Laboratory

งานวิจัยที่สนใจ

 • Fabrication, Characterization and Application of Hard Ceramics
 • High Temperature Forming of Polycrystalline Powder
 • Slag Utilization
 • CO2 Adsorbent Alternatives

ผลงานวิชาการ

 • K. Tuchida, K. Wathanyu, C. Auechalitanukul, S. Surinphong, “High Temperature Performance of TiAlON Thin Films”, Advanced Materials Research (Volumes 622-623), PP. 690-694, 2012. บทความวิชาการ
 • N. Chuankrerkkul, R. Charoenkijmongkol, P. Somboonthanasarn, C. Auechalitanukul, and R. C. McCuiston, “Microstructure and Properties of Zirconia Toughened Alumina Fabricated by Powder Injection Moulding”, Key Engineering Materials (Volume 659), PP.116-120, 2015. บทความวิชาการ
 • U. Pantulap, C. Auechalitanukul, and R. C.McCuiston, , “The Effect of Bottom Ash Additions on the Properties of Sintered Bronze-Graphite Composites”., Key Engineering Materials, Vol. 751, PP31-36. 2017. บทความวิชาการ

CV ดร.จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกูล