นายชัยชนะ ตะเภาทอง


นายชัยชนะ ตะเภาทอง (บาส)
ช่างเทคนิค
โทร091-061-4637
อีเมล์ bas_nut_anny@hotmail.com

 

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เทคโนโลยียานยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) เทคโนโลยีช่างกลสยาม (สยามเทค) สาขา ช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) กุลสิริเทคโนโลยี สาขา ช่างยนต์