นายณรงค์เดช จันทวงษ์


นายณรงค์เดช จันทวงษ์
นายช่างเทคนิค
โทร 0878126969

 

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ผลงานทางวิชาการ/สิ่งประดิษฐ์

เครื่องไล่ยุ่ง