นางสาวณัฐรัตน์ เก่งกล้า


นางสาวณัฐรัตน์  เก่งกล้า
นักวิจัย
โทร 0-2470-9358
โทรสาร 0-2872-9080
nattaratkengkla@hotmail.com, nattarat.ken@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ

 • Corrosion Materials
 • Metallurgy

กลุ่มวิจัย/ศูนย์เชี่ยวชาญ

 • กลุ่มวิจัยการประยุกต์และเทคโนโลยีวัสดุ: MA&T
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะและออกแบบวัสดุ
 • KMUTT Surface Engineering Group

ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ

 • ห้องปฏิบัติการวัสดุเชิงประกอบ
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุพอลิเมอร์
 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นผิว
 • ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์โฟม
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบการแตกหักและความล้าของโลหะ
 • ห้องปฏิบัติการเคมีวัสดุ
 • ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์
 • ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้าง
 • ห้องปฏิบัติการทางความร้อน