ผศ.ดร.สมโชค สนธิแก้ว


ผศ.ดร.สมโชค สนธิแก้ว
อาจารย์
โทร 0-2470-9205
โทรสาร 0-2872-9080
somchoke.son@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
วัสดุนาโนคอมพอสิท – Brunel University

ปริญญาโท
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย

ปริญญาตรี
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

ทำการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ตลอดจนควบคุมโครงงานนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

งานวิจัยที่สนใจ

  • CAD/CAM
  • Polymer Extrusion and Injection
  • Position and Velocity Control in Manufacture Machine
  • Strain Gage Application
  • ISO9000

ผลงานวิชาการ

  • K. Tarverdi, S. Sontikaew, and P. Allan, Experimental study of extrusion and surface treatment of organo clay with PET nano-composites, Materials Engineering, PP.160 – 172, 2009. บทความวิชาการ