ผศ.นพดล คุ้มอนุวงศ์


ผศ.นพดล คุ้มอนุวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
โทรศัพท์ 080-2600055, 02-4709211
โทรสาร : 02-8729080
อีเมล noppadol.kum@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. อุตสาหการ สทบ.(2536), Dipl.-Ing. TU Clausthal, Germany (2546)
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ Cutting Tools Design, Tool and Die Manufacturing and Surface Machining

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

  • Fundamental of Die Making
  • Metrology
  • Jig and Fixture Design
  • Plastic Mold Design
  • Metal Die Design 1
  • Tool Engineering Laboratory
  • Tool Engineering Project Study
  • Tool Engineering Project

งานวิจัยที่สนใจ

  • ”The Influence of Multiple Helix Angles on End Mill Performance and Lifetime”
  • ”Einfluss des Werkstücks auf Prozesskinematik und Arbeitsergebnis beim Planläppen”