ปกฉัตร นพพันธ์

 

นางสาวปกฉัตร  นพพันธ์
นักวิทยาศาสตร์
โทร 0-2470-9359
โทรสาร 0-2872-9080
pokchat.nop@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี
วิิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานวิจัยที่สนใจ

  • Coating system
  • Porous materials