ปิยมาศ อ่วมเกิด


นางสาวปิยมาศ  อ่วมเกิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร 0-2470-9201
โทรสาร 0-2872-9080
piyamas.aum@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
การบริหารธุรการ  (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)