ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง

ชื่อ
โทรศัพท์
อีเมล์
ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง
0-2470-9213
chulsiri.sri@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
วศ.บ.(อุตสาหการ)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

  • การออกแบบจิ๊กและฟิกเจอร์
  • การขึ้นรูปโลหะ 1
  • ออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น
  • ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือ
  • ปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะชั้นสูง

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาและการสร้างเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ
  • เครื่องผลิตอาหารกุ้งและปลาที่มีขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร