ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ


ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ
อาจารย์
โทร 0-2470-9202
โทรสาร 0-2872-9080
pijarn.jor@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D. in Materials Engineering INSA de Lyon 2008

ปริญญาโท
Materials Science & Engineering INSA de Lyon 2004

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

 • Physical Metallurgy
 • Polymer
 • Organic Chemistry

งานวิจัยที่สนใจ

 • Electron Microscopy
 • Tomography & 3D imaging
 • Polymer-based nanocomposites

ผลงานวิชการ

  • P. JornsanohG. Thollet, J. Ferreira, K. Masenelli-Varlot, C. Gauthier, and A. Bogner , “Electron tomography combining ESEM and STEM: A new 3D imaging technique”,Ultramicroscopy, Volume 111, Issue 8, PP.1247-1254, 2011. บทความวิชาการ
  • P. Bootchai, K. Tuchinda, and P. Jornsanoh, “The Characterization of Stainless Steel Particles under the Sliding Motion”, Advanced Materials Research (Volume 811), PP. 140-145, 2013. บทความวิชาการ
  • P. Chupong, P. Jornsanoh, K. Tuchinda, and A. Tuchinda, “Improvement Corrosion Resistance of Gray Cast Iron Grade FC220 on Chromizing Process by Separate Cr Powder and NH4Cl Powder System”, Applied Mechanics and Materials (Volumes 799-800), PP. 397-401, 2015. บทความวิชาการ