รศ.ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์


รศ.ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
โทร 02-470-9217
โทรสาร 02-872-9080
manisara.pee@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วิทยาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัยที่สนใจ

 • Starch foam and composite
 • Polymer blend and polymer composites
 • Chemical modification of biopolymers
 • Polymers for biomedical applications
 • Chitin, chitosan and Biomaterials
 • Electrospinning and fiber spinning
 • Rubber blend and rubber technology

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

 • Materials Manufacturing
 • Organic Chemistry for Engineering
 • Polymer Engineering
 • Advance Engineering Materials Laboratory
 • Seminar
 • Polymer Science for Engineering
 • Polymer Testing and Processing Laboratory
 • Rheology and Polymer Processing
 • Engineering Design for Plastic Product

ผลงานทางวิชาการ

 • M. Phiriyawirut, and P. Maniaw. “Cellulose Microfibril from Banana Peels as a Nanoreinforcing Fillers for Zein Films” Open Journal of Polymer Chemistry, PP. 56-62, 2012. บทความวิชาการ
 • M. Phiriyawirut, and  T. Phaechamud, “Gallic Acid-loaded Cellulose Acetate Electrospun Nanofibers: Thermal Properties, Mechanical Properties, and Drug Release Behavior”,  Open Journal of Polymer Chemistry, PP. 21-29, 2012. บทความวิชาการ
 • M. Phiriyawirut, T. Limwongwatthananan, S. Kaemram, and S. Wiengkaew, “Natural Rubber/Fluoro Elastomer Blends: Effect of Third Component on Cure Characteristics, Morphology,Mechanical Properties, and Automotive Fuel Swelling” Open Journal of Polymer Chemistry, PP. 79-85, 2013. บทความวิชาการ
 • T. Sangpraserdsuk, M. Phiriyawirut, P. Ngaotrakanwiwat, and J. Wootthikanokkhan, “Mechanical, optical, and photochromic properties of polycarbonate composites reinforced with nano-tungsten trioxide particles”, Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol. 36(16) PP. 1168–1182, 2017. บทความวิชาการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลวิทยาลัย