รมณพรรณ ขันทอง


นางรมณพรรณ ขันทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร 0-2470-9213
โทรสาร 0-2872-9080
amphan.kha@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์  (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง