รศ. ดิลก ศรีประไพ


รศ.ดิลก ศรีประไพ
อาจารย์
โทร 0-2470-9207, 0-2470-9335, 0-2470-9213
โทรสาร 0-2872-9080
dilok.sri@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

 • Physical Metallurgy for Tool Engineer
 • Metrology
 • Cutting Tool Design
 • Introduction to Plasticity
 • Vibration of Machine Tool and Structure
 • Seminar
 • Adv. Metal Forming Technology II
 • Precision Machine Design
 • Mechanics of Sheet Metal Forming
 • Mechanics of Deformation Processing
 • Polymer Extrusion
 • Precision Engineering
 • Adv. Theory of Plasticity
 • Field of Study
 • Plastic Working (Sheet Metal Forming, Extrusion, Forging, Wire Drawing, Continuum Mechanics, Cutting Tool Design).
 • Control Systems of machine tools, robotics & manufacturing Systems
 • Precision Engineering (Machine Design, Micro Machining & Molding)
 • International Award
 • The Marshall V. Yokelson Memorial Medal Award
 • Current Researchs
 • Shaped wire and micro wire drawing
 • Hot & cold forging
 • Aluminum Extrusion
 • Tailor blank & high strength steel for Automotive parts
 • Sheet metal forming, Hydroforming, die design and virtual manufacturing
 • High speed machining & cutting tool design
 • Finite Element Analysis Laboratory
 • Materials Processing and Computations Laboratory
 • Automotive Parts Design and Testing Laboratory