ดร.รัชนี ฮาโตะ


ดร. รัชนี ฮาโตะ
อาจารย์
โทร 0-2470-9209
โทรสาร 0-2872-9210
ratchanee.pai@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

D.Eng. Mechanical Engineering Nippon Institute of Technology, JAPAN
M.Eng. Mechanical Engineering Nippon Institute of Technology, JAPAN
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานทางวิชาการ

  • B. Sresomroeng, K. Lawanwong, V. Premanond, R. Hato, P. Kaewtatip, A. Khanchawana, and N. Koga, “Tribological behaviour of thin film coatings against high strength steels”,International Journal of Abrasive Technology (IJAT), Vol. 2, No. 3, 2009. บทความวิชาการ
  • V. Premanond, R. Hato, P. Chumrum, J.Sripraserd,The Effect of Tool Surface Treatment on Friction in Hot Forging Process”, International Manufacturing Science and Engineering Conference(ASME 2009) , Volume 1, West Lafayette, Indiana, USA, October 4–7, 2009

CV ดร.รัชนี ฮาโตะ