รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์

 

รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
โทร 0-2470-9209
โทรสาร 0-2872-9080
varunee.pre@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท-เอก
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต, มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

ทำการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตลอดจนควบคุมโครงงานนักศึกษา ,ปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

งานวิจัยที่สนใจ

  • การศึกษาผลของปัจจัยต่างๆที่มีต่ออัตราการเกิดความสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดโลหะ
  • การศึกษาอิทธิพลของระยะช่องว่างแม่พิมพ์ที่มีต่ออัตราการสึกหรอของแม่พิมพ์ ตัดเหล็กกล้าไร้สนิม
  • การศึกษาเพื่อเพิ่มค่าขีดจำกัดในการลากขึ้นรูปลึกโดยการใช้สารหล่อลื่น
  • ออกแบบและศึกษาตัวแปรของแม่พิมพ์ Fine Blanking
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยกรรมวิธีทางความร้อน

ผลงานทางวิชาการ

  • W. Daodon, V. Premanond, W. Wongpisarn, and P. Niranatlumpong, “Vanadium nitride and titanium nitride coatings for anti-galling behavior in ironing of aluminum alloy cups”, Wear, 342-343, pp. 279-287, 2015. บทความวิชาการ
  • P. Chumrum, N. Koga, and V. Premanond, “Experimental investigation of energy and punch wear in piercing of advanced high strength steel”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Vols.79, Issue 5 pp. 1035-1042, 2015. บทความวิชาการ
  • S. Ithisoponakul, T. Wongsamarnmanee, and V. Premanond, “Improvement of an Industrial Tool life for Minting the Circulating Coins”, Wear, 320, pp. 68-76, 2014. บทความวิชาการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลวิทยาลัย