ผศ.ดร.ศิรินทร ทองแสง

 

ผศ.ดร.ศิรินทร ทองแสง
อาจารย์
โทร 0-2470-9205
โทรสาร 0-2872-9080
sirinthorn.tho@mail.kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

ทำการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตลอดจนควบคุมโครงงานนักศึกษา มจธ.

งานวิจัยที่สนใจ

  • Rubber Technology
  • PVC Technology
  • Polymer composites

ผลงานวิชาการ

  • P. Tangudom, S. Thongsang, and N. Sombatsompop, “Cure and mechanical properties and abrasive wear behavior of NR, SBR and their blends reinforced with silica hybrid fillers”,  Materials and Design, 53, PP. 856-864, 2014. บทความวิชาการ 
  • P. Laothanasakul, K. Tujinda, and S. Thongsang, “A study and development of frictional materials containing fly ash for motorcycle clutch production”, Advanced Materials Research, 811, PP. 120-125, 2013. บทความวิชาการ
  • S. Thongsang, W. Vorakhan, E. Wimolmala, and N. Sombatsompop, “Dynamic mechanical analysis and tribological properties of NR vulcanizates with fly ash/precipitated silica hybrid filler”,Tribology International, 53, PP. 134-141, 2012. บทความวิชาการ 

CV ดร.ศิรินทร ทองแสง