ศ.ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ

 

ศ.ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ
อาจารย์
โทร 02-470-9218
sutasn.thi@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

Post-doctoral
Nippon Institute of Technology

ปริญญาโท-เอก
Mechanical Engineering – Nippon Institute of Technology

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ

 • Metal forming Process Technology
  • Advanced forming of high-performance steels, lightweight metal alloys, metal matrix composites (MMCs), etc.
  • Advanced tool steels and coating
  • Development of tool and processes
  • Lubricants for forming
  • Modeling of materials and forming
  • Finite Element Analysis (FEA) of advanced forming processes
  • Optimisation approaches in advanced forming processes

กลุ่มวิจัย/ศูนย์เชี่ยวชาญ

 • Pro- Metal forming Process Technology (ProMPT)

ผลงานวิชาการ

 • W. Phanitwong and S. Thipprakmas, “Development of anew spring-back factor for a wiping die bending process”, Materials & Design, 89, PP. 749-758, 2016. บทความวิชาการ
 • S. Thipprakmas, “Finite-element analysis of V-ring indenter mechanism in fine-blanking process”, Materials & Design, Volume 30 (3), PP.526-531,  2009. บทความวิชาการ
 • S. Thipprakmas and S. Rojananan, “Investigation of spring-go phenomenon using finite element method”, Materials & Design, Volume 29, PP. 1526-1532, 2008. บทความวิชาการ