ผศ.ดร.สุทัศน์ รัตนพันธ์


ผศ.ดร.สุทัศน์  รัตนพันธ์
อาจารย์
โทร 0-2470-9211
โทรสาร 0-2872-5050
sutatch.ratanaphan@mail.kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2009-2013.
Master of Science in Materials Science and Engineering, University of California, Los Angeles, CA, USA, 2006-2008.
Bachelor of Science in Physics, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 2001-2005.

ความเชี่ยวชาญ

 • Surface engineering
 • Thin film technology
 • Polycrystalline materials
 • Grain boundary
 • Computational modeling and simulations

กลุ่มวิจัย/ศูนย์เชี่ยวชาญ

 • Nanoscience and technology program at KMUTT
 • KMUTT Surface Engineering Group

ผลงานทางวิชาการ

 • S. Ratanaphan, D. Raabe, R. Sarochawikasit, D. L. Olmsted, G. S. Rohrer, and K.N.
  Tu, “Grain boundary character distribution in electroplated nanotwinned copper”,
  Journal of Materials Science, 52, pp. 4070-4085, 2017. บทความวิชาการ
 • S. Ratanaphan, T. Boonkird, R. Sarochawikasit, H. Beladi, K. Barmak, and G. S.
  Rohrer, “Atomistic simulations of grain boundary energies in tungsten”, Materials
  Letters, 186, pp. 116-118, 2017. บทความวิชาการ
 • S. Ratanaphan, D. L. Olmsted, V. V. Bulatov, E. A. Holm, A. D. Rollett, and G. S.
  Rohrer, “Grain boundary energies in body-centered cubic metals”, Acta Materialia,
  88, pp. 346-354, 2015. บทความวิชการ
 • S. Ratanaphan, Y. Yoon, and G. Rohrer, “The Five Parameter Grain Boundary Character
  Distribution of Polycrystalline Silicon”, Journal of Materials Science, 49, pp.
  4938-4945, 2014. บทความวิชาการ