รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ


รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ      (Assoc. Prof. Dr. Surawut Chuangchote)
อาจารย์                      (Lecturer)
โทร 02-470-9216         (Tel. +66-2-470-9216, +66-86-388-0493)
โทรสาร  02-872-9080   (Fax. +66-2-872-9080)
surawut.chu@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D. (Energy), Kyoto University, Japan
ปริญญาโท
M.Sc. (Polymer Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ

 • Nanomaterial fabrications
 • Polymer processing and composites
 • Advanced materials for energy applications
 • Photovoltaic materials and devices
 • Photocatalysts for biorefinery and green chemicals
 • Biomass utilizations

กลุ่มวิจัย/ศูนย์เชี่ยวชาญ

 • Advanced Materials for Energy and Environment Technology (MEET)
 • Integrative Biorefinery Laboratory (IBL)
 • Nanoscience and Nanotechnology Graduate Research Program (Nano@KMUTT)

ผลงานทางวิชการ

 • Krit Sirirerkratana, Patiya Kemacheevakul, Surawut Chuangchote (2019) “Color Removal from Wastewater by Photocatalytic Process using Titanium Dioxide-Coated Glass, Ceramic Tile, and Stainless Steel Sheets,” Journal of Cleaner Production, 215, 123-130.  บทความวิชาการ
 • Nattida Srisasiwimon, Surawut Chuangchote, Navadol Laosiripojana, and Takashi Sagawa (2018) “TiO2/Lignin-Based Carbon Composited Photocatalysts for Enhanced Photocatalytic Conversion of Lignin to High Value Chemicals,” ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6(11), 13968-13976. บทความวิชาการ
 • Surawut Chuangchote, Jaturong Jitputti, Takashi Sagawa, and Susumu Yoshikawa (2009) “Photocatalytic Activity for Hydrogen Evolution of Electrospun TiO2 Nanofibers,” ACS Applied Materials & Interfaces, 1(5), 1140-1143. บทความวิชาการ
 • Surawut Chuangchote, Takashi Sagawa, and Susumu Yoshikawa (2008) “Efficient Dye-sensitized Solar Cells Using Electrospun TiO2 Nanofibers as a Light Harvesting Layer,” Applied Physics Letters, 93(3), 033310 (3pp). บทความวิชาการ