รศ.ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์


รศ.ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์
อาจารย์
โทร 0-2470-9216
โทรสาร 0-2872-9080
surasit.roj@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. Engineering Materials – The University of Sheffield สหราชอาณาจักร
ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย

สาขาวิชาที่ทำวิจัย

– Injection mould design by using CAD/CAE/CAM
– Polymer fibre composite interface
– Finite element analysis in fibre plastic composite
– CAD/CAM and CNC machining.
– Jig & Fixture Design

ผลงานวิชาการ

  • S. Thipprakmas and S. Rojananan, “Investigation of spring-go phenomenon using finite element method”, Materials & Design, Volume 29, PP. 1526-1532, 2008. บทความวิชาการ
  • D. Suksongkarm, S. Rojananan, and S. Rojananan , “Microstructure and Hardness of Cu-Zn-Si-Al-Sn Brasses with Antimony Addition”, Advanced Materials Research, Vol. 802, PP. 179-183, 2013. บทความวิชาการ
  • S. Jitchoom S. Rojananan, and S. Rojananan, “Influence of Aluminium on the Color, Microstructure and Hardness of White Alloys”, Advanced Materials Research, Vol. 802, PP. 159-163, 201. บทความวิชาการ