ผศ.อรจีรา เดี่ยววณิชย์


ผศ.อรจีรา เดี่ยววณิชย์
อาจารย์
โทร 0-2470-9217
โทรสาร 0-2872-9080
onnjira.tha@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
Metallurgical Engineering (2002)Chulalongkorn University

ปริญญาตรี
Metallurgical Engineering (1999) Chulalongkorn University

งานวิจัยที่สนใจ

  • Phase Transformations of Alloys

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

  • Thermodynamics of Materials
  • Transport Phenomena in Materials Processing

ผลงานวิชาการ

  • O. Diewwanit, T. Umeda, R. Samret, and S. Techapanyasarn. “Effect of Alloying Elements on Thermodynamic and Thermo-physical Properties of Tin-Silver Alloys”, NSTDA, 2554. บทความวิชาการ
  • N. Tantivanitchanon, S. Sirimethanon, and O. Diewwanit, “H-9 EFFECT OF SURFACE FINISH ON INTERMETALLIC COMPOUNDS GROWTH AT INTERFACE OF Sn-3.0%Ag-0.5% Cu SOLDER ON Cu/NiAu AND Cu SUBSTRATE(Session: Welding / Joining)”, ASMP : proceedings of Asian Symposium on Materials and Processing,PP.145, 2006. บทความวิชาการ
  • J. Khamwannah, M. Phadungkietjaroen, V. Sengkan, and O. Diewwanit,”H-10 EFFECT OF AGING TEMPERATURE ON INTERMETALLIC COMPOUNDS GROWTH AT INTERFACE OF Sn-3.0% Ag-0.5%Cu and Sn-3.8%Ag-1.0%Cu SOLDERS AND Cu SUBSTRATE(Session: Welding / Joining)”, The Proceedings of the Asian Symposium on Materials and Processing, PP.146, 2006. บทความวิชาการ