ผศ.ดร.กุศล พร้อมมูล


ผศ.ดร.กุศล พร้อมมูล
อาจารย์
โทร 0-2470-9209
โทรสาร 0-2872-9080
kusol.pro@kmutt.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D. Mechanical Engineering 2000, University of Kansas, USA

ปริญญาโท
M.S. Mechanical Engineering 1994, The George Washington University, USA

ปริญญาตรี
B.Eng. Production Engineering 1990, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

งานสอนวิชา: Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing, Flexible Manufacturing Systems

งานวิจัยที่สนใจ

ผู้ร่วมวิจัยโครงการ “การหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมของเครื่องจักรซีเอ็นซีในงานหัตถกรรมไม้ยางพารา”

ผลงานวิชาการ

  • S. Thara, K. Prommul, B. Sresomroeng, and. J. Sripraserd. “Finite Element Method for Step Reduction in Forming Socket Head Screws”., Advanced Materials Research (Volumes 622-623), PP.107-111. 2012. บทความวิชาการ
  • S. Rawangwong, J. Chatthong, W. Boonchouytan, “The Influence of Cutting Parameters of Turning Process on the Oil Palm Wood Using Carbide Tool”.,Applied Mechanics and Materials (Volume 415), PP.666-671., 2013. บทความวิชการ