อ.เกษม เลิศรัตน์

ชื่อ
โทรศัพท์
โทรสาร
อ. เกษม เลิศรัตน์
0-2870-4284
0-2872-9080

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
วศบ.(อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2509-2512)

ปริญญาโท

MS. T&I Oklahoma state University USA. (1969-1971).

กิจกรรมด้านงานสอน (รายวิชาที่สอน)

  • สอนวิชา Tool Engineering (sheet metal stamping die)
  • สอนวิชา Machine Tool Technology

งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยเรื่อง "การศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่ออัตราการเกิดความสึกหรอของแม่พิมตัดโลหะ" เกษม เลิศรัตน์,ดร.วารุณี เปรมานนท์