เกศราพร วทัญญู

ชื่อ
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เกศราพร วทัญญู
02-470-9201
0-2872-9080
kessaraporn.wat@kmutt.ac.th
 

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
วศ.บ    วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2545

ปริญญาโท
วศ.ม.   เทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2549

งานวิจัยที่สนใจ

  • โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
  • กระบวนการทางความร้อน