รศ.ดิลก ศรีประไพ

Assoc.Prof.Dilok Sriprapai

หัวหน้าภาควิชา

email-sdilok.sri@kmutt.ac.th

tel02-470-9207

ดร.รัชนี ไพศาล

Dr.Ratchanee Paisarn

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

email-sratchanee.pai@kmutt.ac.th

tel02-470-9209

ผศ.ดร.จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกูล

Asst.Prof.Dr.Chiraporn Auechalitanukul

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

email-schiraporn.aue@mail.kmutt.ac.t h

tel02-470-9357

ผศ.ดร.สมโชค สนธิแก้ว

Asst.Prof.Dr.Somchoke Sontikaew

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

email-ssomchoke.son@kmutt.ac.th

tel02-470-9205

ศ.ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ

Prof.Dr.Sutasn Thipprakmas

คณาจารย์

email-ssutasn.thi@kmutt.ac.th

tel02-470-9218

รศ.ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย

Assoc.Prof.Dr.Surasak Suranuntchai

คณาจารย์

email-ssurasak.sur@kmutt.ac.th

tel02-470-9206

รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์

Assoc.Prof.Dr.Varunee Premanond

คณาจารย์

email-svarunee.pre@kmutt.ac.th

tel02-470-9209

รศ.ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์

Assoc.Prof.Dr.Manisara Phiriyawirut

คณาจารย์

email-smanisara.pee@kmutt.ac.th

tel02-470-9217

ผศ.ดร.กุศล พร้อมมูล

Asst.Prof.Dr.Kusol Prommul

คณาจารย์

email-skusol.pro@kmutt.ac.th

tel02-470-9209

รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ

Assoc.Prof.Dr.Surawut Chuangchote

คณาจารย์

email-ssurawut.chu@kmutt.ac.th

tel02-470-9216

ผศ.ดร.ศิรินทร ทองแสง

Asst.Prof.Dr.Sirinthorn Thongsang

คณาจารย์

email-ssirinthorn.tho@mail.kmutt.ac.th

tel02-470-9205

ผศ.ดร.ไรอัน แม็คควิสตัน

Asst.Prof.Dr.Ryan McCuiston

คณาจารย์

email-sryan.mcc@kmutt.ac.th

tel02-470-9357

ผศ.นพดล คุ้มอนุวงศ์

Asst.Prof.Noppadol Kumanuvong

คณาจารย์

email-snoppadol.kum@kmutt.ac.th

tel02-470-9216

ผศ.อรจีรา เดียววณิชย์

Asst.Prof.Onnjira Diewwanit

คณาจารย์

email-sonnjira.tha@kmutt.ac.th

tel02-470-9217

ผศ.ดร.สุทัศน์ รัตพันธ์

Asst.Prof.Dr.Sutatch Ratanaphan

คณาจารย์

email-ssutatch@gmail.com

tel02-470-9211

ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ

Dr.Pijarn Jornsanoh

คณาจารย์

email-spijarn.jor@kmutt.ac.th

tel02-470-9202

ดร.วีรวรรณ เหล่าศิริพจน์

Dr.Weerawan Laosiripojna

คณาจารย์

email-sweerawan.su@gmail.com

tel02-470-9358

ดร.เอกสุวัชร์ นาควัฒนเศรษฐ์

Dr.Aeksuwat Nakwattanaset

คณาจารย์

email-saeksuwat.nakwa@kmutt.ac.th

tel02-470-9206

ผศ.จิราพร ศรีประเสริฐ

Asst.Prof.Jiraporn Sripraserd

นักวิจัย

email-sjiraporn.sri@kmutt.ac.th

tel02-470-9210

นางสาวณัฐรัตน์ เก่งกล้า

Ms.Natttarat Kengkla

นักวิจัย

email-snattarat.ken@kmutt.ac.th

tel02-470-9358

นางกรกนก แตงอ่อน

Mrs.Kornkanok Tangon

พนักงาน

email-skanakon.uam@kmutt.ac.th

tel02-470-9219

นางสาวปิยมาศ อ่วมเกิด

Ms.Piyamas Aumkart

พนักงาน

email-spiyamas.aum@kmutt.ac.th

telPhone: 02-470-9201

นางสาวพัฒิยาภรณ์ บูรณะพิมพ์

Ms.Pattiyaphorn Buranapim

พนักงาน

email-spattiyaphorn.bur@kmutt.ac.th

tel02-470-9213

นางปกฉัตร ชาญสุรีย์

Mrs.Pokchat Chansuree

ฝ่ายเทคนิค

email-spokchat.nop@kmutt.ac.th

tel02-470-9359

นายณรงค์เดช จันทวงษ์

Mr.Narongdej Chanthawong

ฝ่ายเทคนิค

email-snarongdej.cha@kmutt.ac.th

tel02-470-9214

นายชัยชนะ ตะเภาทอง

Mr.Chaichana Tapaltong

ฝ่ายเทคนิค

email-schaichana.tap@kmutt.ac.th

tel02-470-9214

นายชัยณรงค์ ขวัญยืน

Mr.Chainarong Kuanyearn

ฝ่ายเทคนิค

tel02-470-9204