ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ เป็นภาควิชาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีประกาศพระราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งเป็นภาควิชา เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2540 ภาควิชารับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย/พัฒนา และการบริการวิชาการแก่สังคม
ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกซ์ แก้ว และวัสดุผสม
มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นงาน โดยใช้การปาดผิว การตัด การอบชุบ ชุบเคลือบผิว
และการใช้วัสดุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงลดต้นทุนการผลิต


>> ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ในปีการศึกษา 2536
>> ปัจจุบันภาควิชาเปิดสอนหลักสูตร

  • ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
    และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • ปริญญาโทและปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต