ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM)

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2555
จุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมวัสดุ
ควบคู่กับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025:2005 ในด้านการวัดขนาดชิ้นงานวัสดุประเภท โลหะ/กึ่งโลหะ

สถานที่ตั้ง:

อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 7 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ผู้ดูแลรับผิดชอบ:

ดร.วีรวรรณ เหล่าศิริพจน์ (ด้านคุณภาพระบบ ISO)
0-2470-9358
weerawan.su@gmail.com

ปกฉัตร นพพันธ์  (ติดต่อห้องปฏิบัติการฯ) 
08-6588-8190, 0-2470-9359
pokchat.nop@kmutt.ac.th
Line ID: pokchat.nop

เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ:

1. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
    (Scanning Electron Microscope; SEM) 
    - บริษัท JEOL รุ่น JSM-6610 LV

2. เครื่องวิเคราะห์ธาตุหรือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
    (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy; EDS) 
    - บริษัท Oxford รุ่น INCA-xart

3. เครื่องฉาบผิวโลหะแบบสปัตเตอร์ (Sputter Coater)
    - บริษัท Cressington รุ่น 108 Auto
    - Target ที่ใช้: ทองคำบริสุทธิ์ (บริษัท JEOL)