ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุพอลิเมอร์

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2544 เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ และฝึกอบรมปฏิบัติเกี่ยวกับงานทางด้านทดสอบสมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ ควบคู่กับการให้บริการและแนะนำทางด้านเทคนิค

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ

 • สามารถทดสอบสมบัติเชิงกลด้านทนแรงดึง ทนแรงดัด ทนแรงกระแทก และวัดค่าความแข็งของพอลิเมอร์ได้
 • สามารถทดสอบสมบัติการไหลของพอลิเมอร์ได้
 • รองรับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้คราวละ 20 คน และสามารถจัดอบรมแก่บุคคลภายนอกได้ (กลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คน)
 • สามารถให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลากรภายในและบุคคลภายนอกในเรื่องทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์ได้

เครื่องมือและอุปกรณ์

 • เครื่อง Universal testing machine ขนาด 50 kN พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องนี้
  • ชุดจับชิ้นงานทดสอบชนิดแบน
  • ชุดจับชิ้นงานทดสอบชนิดลูกกลิ้งล็อค (สำหรับชิ้นงานยาง)
  • ชุดวางชิ้นงานทดสอบทนแรงดัดของพอลิเมอร์
 • เครื่อง Impact tester ขนาด 4 จูล สำหรับการทดสอบแบบ Izod
 • เครื่อง Hardness สเกล Shore แบบ A และ D
 • เครื่อง Capillary rheometer

 

ติดต่อ:
  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: นางสาวณัฐรัตน์  เก่งกล้า
โทรศัพท์: 0-2470-9358, 088-230-5798
อีเมล: nattaratkengkla@hotmail.com, nattarat.ken@kmutt.ac.th

 

อัตราค่าบริการทดสอบ : เครื่องมือทดสอบพื้นฐาน  และ  ส่งทดสอบและรายงานผล สวท.
แบบฟอร์มขอรับบริการ:  สอบด้วยตนเอง และ ส่งทดสอบ สวท (ควรส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนใช้เครื่อง 7 วัน เพื่อนัดคิว)